INSTALACIONES Y REPARACIONES A DOMICILIO

QUÈ S’ENTÉN PER SERVEIS D’INSTAL·LACIÓ

I REPARACIÓ A DOMICILI?

 

La prestació a consumidors i usuaris dels serveis d’instal·lació, reparació i revisió a domicili de les seves instal·lacions i els estris que habitualment conté, i també les activitats de les empreses que es dediquen a realitzar els treballs d’instal·lació, reparació, manteniment, revisió i conservació, en el domicili del consumidor o usuari, com ara els de llanterner, electricitat, calefacció, gas, picapedrer, vidrier, manyeria, ferreria, pintura, ascensors, fusteria, ebenisteria, jardineria, tancaments, aire condicionat, emmoquetat, parquet i treballs semblants. 

 

QUÈ HEU DE SABER ABANS DE CONTRACTAR AQUEST SERVEI?

 

· L’oferta i publicitat dels serveis haurà de ser veraç, objetiva i suficient.

 

· No podran imposar-vos  serveis que no demaneu.

 

·  La informació facilitada al consumidor haurà de figurar al manco en alguna de les dues llengües oficials de la comunitat.

 

· A les zones d’atenció al públic existents en els locals o oficines de les empreses que prestin els serveis, haurà d’existir un cartell informatiu en el qual, de manera permanent, clara i legible per al públic, en una lletra no inferior a 1 centímetre, figuri exposada, com a mínim, la INFORMACIÓ següent: nom comercial de l’empresa, nom o raó social del titular de l’empresa i el NIF, número de registre o autorització administrativa que l’habiliti per al

desenvolupament de l’activitat, document de qualificació i número de carnet d’instal·lador, en els suposits en què sigui preceptiva la tinença d’aquest número de registre o autoritzacions per al desenvolupament de l’activitat, sistemes i mitjans de pagament admesos, tarifa per temps de treball, de les despeses de desplaçament, tarifes a aplicar fraccions d’aquest temps, tarifa d’elaboració de pressupost, o, dels elements de càlcul que la determinen, horari laboral de l’empresa i, en cas de ser divers, el d’atenció al públic a l’establiment.

 

· Els preus hauran d’incloure tot tipus d’impost, càrrega o gravamen, de manera que el consumidor pugui conèixer el preu final de les tarifes ofertades.

 

· En el supòsit que calgués retirar del domicili del consumidor o usuari qualque aparell o element perquè li sigui reparat o alguna cosa semblant, fora del seu domicili, es lliurarà al consumidor un resguard justificatiu.

 

· Els serveis d’assistència tècnica han de disposar de fulls de reclamació a l’abast del consumidor o usuari. No seran exigibles a les empreses d’instal·lació que no tenguin aquest caràcter.

 

QUÈ HE DE SABER DEL PRESSUPOST?

 

· Tot usuari té dret a un pressupost previ escrit dels serveis que demani. 

 

· En el suposit que el consumidor o usuari no accepti el pressupost ofertat, se’n podrà cobrar l’import d’elaboració  sempre que s’hagi  informat abans de la confecció, de  l’obligació del pagament i de la quantitat. 

 

· En el pressupost hauran de constar, al manco, les DADES següents: nom i llinatge o denominació social, adreça, identificació fiscal i número de telèfon del prestador del servei, nom, domicili del consumidor o usuari, descripció dels serveis a realitzar i elements o materials que s’aportaran, preu del servei, desglossat en els diversos conceptes, indicar amb claredat i de manera diferenciada el preu del producte i servei i l’import dels increments o descomptes, en el seu cas, i els costos addicionals per serveis, accessoris, financació, ajornament o similars, forma i condicions de pagament, preu del pressupost, impostos i preu final després de l’aplicació dels imposts, adreça del lloc on ha de ser realitzat el servei, data d’inici i finalització del servei, període de validesa de l’oferta realitzada en el pressupost, període de garantia, en el seu cas, informació, en seu cas, data i signatura o segell del prestador del servei.

 

· Les variacions del pressupost, hauran de  constar per escrit i ser objecte d’aprovació pel consumidor. Un espai reservat per a la signatura del consumidor o usuari, on expressament ha de constar en lletres majúscules, de les mateixes mides a les emprades a la resta del document, la frase "PRESSUPOST REBUT ABANS DE LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS", i un altre espai per, si escau, a la  signatura de conformitat del pressupost.

 

· Informació, si escau, sobre l’adhesió de l’empresa al Sistema Arbitral de Consum.

 

Debido al fallecimiento del Sr. Ferrer y hasta que se reestructure la atención directa, las personas que necesiten ser atendidas en el Casal de Consum serán derivadas a la asociación CONSUBAL.

En caso de reclamaciones relacionadas con servicios de salud o servicios sociales serán atendidas por Pilar Sánchez-Cuenca y Julia Gallo respectivamente previa cita en el Casal de Consum o a través del correo electrónico.

 

¿QUIERE HACERSE SOCIO?

Si quiere unirse a nuestra asociación, utilice nuestro formulario de contacto

para recibir información.

            ¡Le esperamos!

LE ATENDEREMOS:

 

P Sánchez-Cuenca psanchezcuenca@ladefensaib.org

 

J Gallo

jgallo@ladefensaib.org

 

 

Proximamente podrá informarse sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las redes sociales.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Asociacion LA DEFENSA de Consumidores y Usuarios de Baleares